AAA

Historie Muzea války 1866

Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva, která patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy a rozvinula se všestranná péče o ně.

Pietní vzpomínka na prusko-rakouskou válku se začala rozvíjet již v 70. a 80. letech 19. století díky péči o unikátní soubor funerálních památek v okolí bojišť. Jen v blízkosti samotného Chlumu se dnes nachází zhruba 480 pomníků. Přední zásluhu si na tomto poli připsal roku 1888 založený Komitét pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém. Do roku 1904 bylo provedeno první turistické značení bojiště, upravené pak roku 1936.
 

Strážní domek

Spolu s rozvojem turismu v závěru 19. století se rozvíjelo i někdejší bojiště na Chlumu. Roku 1894 nechal dobřenický statkář Karel Weinrich postavit na nejvyším místě bojiště na Chlumu (334,4 m. n. m.) domek pro strážce válečných pomníků (dnešní Informační centrum).


 

Vyhlídková věž a hostinec

V roce 1899 ke strážnímu domku přibyla 25 metrů vysoká železná vyhlídková vež. Návštěvníkům bojiště pak sloužila dalších téměř 100 let. V roce 1923 z ní bývalé bojiště obhlížel například francouzský maršál Ferdinand Foch. Dne 20. dubna 1999 byla rozhledna pro špatný technický stav demontována, odvezena do šrotu a na jejím místě postavena nová ocelová příhradová věž o výšce 55,60 m s půdorysem 8 x 8 m společnosti Eurotel. Nová rozhledna byla slavnostně otevřena 3. července 1999, v den 133. výročí bitvy. Vyhlídková plošina ve výšce 34,6 m má rozměr 6,9 x 6,9 metrů a šířka lávky je 1,3 metrů. Výstup a sestup na rozhlednu zajišťují dvě nezávislá lomená osmiboká schodiště, každé s počtem 182 schodů, o šířce 0,7 metrů. Celková výška věže s anténou je 60 metrů. Ve stejném roce jako rozhledna vznikl i dnešní Hostinec U polních myslivců. Je postaven ve stylu loveckého zámečku a používaný jako zázemí pro četné kulturní akce v místním amfiteátru.

 

Válečné muzeum

V pátek 3. července 1936 bylo veřejnosti u příležitosti 70. výročí bitvy na Chlumu slavnostně předáno nové Válečné museum 1866. Specializované muzeum, zasvěcené udržování památky na prusko-rakouský konflikt, bylo vystavěno v letech 1932-1936 z iniciativy sedláka z Máslojed Josefa Volfa, pamětníka válečného roku 1866 a člena Komitétu, zřízeno přičiněním Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém.

Budovu muzea postavil podle návrhu Ing. Františka Friedricha stavitel Antonín Šandera, náklady na výstavbu dosáhly 44 tisíc korun. Základ tehdejší expozice představovaly soukromé sbírky členů a příznivců Komitétu 1866. Vrcholem péče o hroby a pomníky na bojištích z války roku 1866 představoval konec 19. století, kdy řada účastníků bojů byla ještě naživu, válka sama byla živou součástí společenského povědomí a aktivity, spojené s udržováním pietní vzpomínky, se těšily přirozené podpoře ze strany státu i armády.

Po roce 1918 institucionální podpora zřetelně opadla, aktivitám na poli památkové péče se však v meziválečném období oficiálně nebránilo. Situace se ovšem dramaticky změnila s nacistickou okupací Československa a především po únoru 1948. Začátkem 50. let došlo k rozpuštění Komitétu a zestátnění jeho majetku, tedy i Válečného musea 1866 na Chlumu a jeho sbírek. Došlo tak k paradoxní situaci, že muzeum na Chlumu bylo sice kulturní památkou, ale paměť na válku roku 1866 státní mocí potlačovala. Již připravené oslavy stého výročí bitvy na Chlumu byly v roce 1966 na poslední chvíli zakázány. Budovu do roku 1993 spravoval Okresní úřad v Hradci Králové, následně se objekt stal součástí Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Až do roku 2008 byla v muzeu umístěna expozice výzbroje a výstroje všech armád prusko-rakouské války 1866 převážně ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. V letech 2008 až 2010 byla realizována přístavba nové budovy muzea, ve které byla od 3. července 2010 umístěna expozice prusko-rakouské války 1866 a bitvy u Hradce Králové 3. července 1866.

V roce 2011 se podařilo z ROP NUTS II. Severovýchod opravit také část původního muzea, kde je v současné době umístěn multimediální sál. V sobotu 31. března 2012 v 9 hodin byla otevřena nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

Expozice byla financována z projektu „Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu“ financovaného prostřednictvím ROP NUTS II. Severovýchod a prostředků Královéhradeckého kraje. Projekt spočíval ve stavebních úpravách původního objektu, pořízení moderního audiovizuálního centra (kinosálu) v prostoru původního zrekonstruovaného muzea, vybavení expozičních prostor a vytyčení nového okruhu cyklotrasy procházející mezi bojišti z roku 1866 v dané oblasti.

 

Areál bojiště bitvy 1866

Areál historického bojiště je významný výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků.

V roce 1997 vyhlášená památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách (Svíb a Chlum). Možnost dokonalého výhledu na celý centrální prostor bojiště nabízí od roku 1999 vyhlídková věž. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce.

Památková zóna: V zájmu dalšího zkvalitnění památkové péče byl prostor vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónou "Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové".