MLHY NA CHLUMU

Více než tři desítky badatelů různých specializací z Čech, Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických se v nové publikaci zamýšlí nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů konfliktu v roce 1866 i jeho důsledků a širšího kontextu.

Obálka knihy Mlhy na Chlumu
 
Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu válečných dějin. Znovu otevírána jsou jak témata klasická, u nichž se autoři snaží o novou interpretaci známých událostí, tak témata inovativní, která lze označit za pole neorané. Na vzniku knihy se podílely více než tři desítky badatelů různých specializací (historie, dějiny umění, archivnictví a pomocné vědy historické, archeologie, geografie), pocházejících nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických. Především tento fakt tak naplňuje cíl různosti autorských přístupů, ale i témat. Ambicí autorského kolektivu bylo totiž upozornit i na témata, která klasické vojenské dějepisectví tradičně opomíjí.
 
Stránka z nové knihy Mlhy na Chlumu
 
Publikace tak přináší zamyšlení nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů prusko-rakouského konfliktu i jeho důsledků a širšího kontextu. Stěžejní část samozřejmě představuje vlastní průběh válečných událostí, přičemž v popředí stojí klíčová rozhodující bitva u Hradce Králové. Vedle toho se však jednotliví autoři zamýšlejí nad proměnami vojenství na přelomu starého a nového věku, diskutována je role bastionových pevností či je analyzována mobilizace rakouské armády optikou geografie. Válka však také nemalou tíhou dolehla na bedra civilního obyvatelstva a poznamenala také hospodářství válčících států. Proto se pozornosti těší také sociální a ekonomické důsledky války z roku 1866. Poslední tematická část je pak věnována neméně důležité otázce budování, formování a udržování paměti na válku z roku 1866. Především královéhradecké bojiště, čítající dnes na pět set pomníků a válečných hrobů, se proměnilo v unikátní památkovou zónu ještě v závěru 19. století, a zdejší pomníky, které významně ovlivnily tvář zdejší krajiny. Tedy i odraz historických událostí v literatuře, malířství, sochařství, ale i dějepisectví nemůže přijít zkrátka. Obzvláště cenným příspěvkem je uchopení problematiky války z roku 1866 archeology, neboť otevírají zcela nový úhel pohledu.
 
Stránky z nové knihy Mlhy na Chlumu
 
Výročí prusko-rakouského konfliktu, které se stalo podnětem pro tuto publikaci, je tak příležitostí nejen k bilančnímu ohlédnutí zpět za tradicí bádání o válečném roce 1866, ale také výzvou k pokusu vytyčit cesty, kterými by se studium mohlo vydat kupředu. Je totiž zjevné, že i po 150 letech představuje problematika prusko-rakouské války téma s velkým potenciálem, zvláště uchopí-li se inovativním způsobem a mezioborově.
 
Stránka z nové knihy Mlhy na Chlumu
 
Publikaci je možné zakoupit v Muzeu války 1866, v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nebo objednat v muzejním Eshopu.
 
 
MLHY NA CHLUMU / PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE

Martin Barus, Pavel Bělina, Zuzana Bláhová-Sklenářová, Michael Epkenhans, Ivan Fuksa, Petr Hejhal, Lothar Höbelt, Šárka Höbeltová, Jiří Hofman, Matouš Holas, Jiří Hutečka, Jitka Jonová, Michal Kamp, Vojtěch Kessler, Ondřej Kolář, Ondřej Král, Marek Krejčí, Eduard Kubů, Jana Kudrnová, Thorsten Loch, Marie Macková, Andor Mészáros, Zdeněk R. Nešpor, M. Christian Ortner, Jiří Pavlík, Tomáš Petráček, Radek Pokorný, Ethan S. Rafuse, Martin Rája, Joel Ratcliff, Miloš Řezník, Dennis Showalter, Josef Šrámek, Miroslav Svoboda, Geoffrey Wawro, Lars Zacharias

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Text rejstřík © Barbora Fišerová
Text bibliografie © Milan Hanzl
Překlad summary © Jiří Hutečka
Obrazový materiál © Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové
a archiv autorů
Grafická úprava: Jiří Šinták
Sazba a zlom: Repropaint s.r.o., Hradec Králové
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 500 ks

První vydání

Formát: 210x148 mm
Počet stran: 378
 
ISBN 978-80-87686-22-5
 
Mlhy na Chlumu